Профайли науковців


Профайли науковців ФММ


 Kateryna Boyarynova

 

 

Chuprina Margarita Alexsandrovna

 

 

Аlla Grechko

 

 

Guk Olga

 

 

Kavtysh Oksana

 

 

Malyk Iryna

 

 

Mokhonko Ganna

 

 

Savytska Olena

 

 

Shashina Marina

 

 

Natalia Sytnik

 

 

Tiulenieva Iuliia

 

 

Sergii V. Voitko