Наукова діяльність факультету

Наукова діяльність на факультеті менеджменту та маркетингу проводиться шістьома кафедрами, науково-дослідною лабораторією менеджменту, Навчально-дослідницька лабораторія маркетингової аналітики та бізнес-планування  та Науковим товариством студентів і аспірантів факультету

 

Напрям наукових досліджень факультету — «Актуальні проблеми економіки і управління». Підрозділами факультету виконуються міжнародні, держбюджетні, госпрозрахункові та ініціативні науково-дослідні теми, відбувається співпраця з підрозділами НАН України, науковим парком «Київська політехніка», провідними вітчизняними підприємствами. 

 

Факультетом підписано договори про співпрацю з провідними міжнародними університетським центрами, виконуються наукові дослідження за програмами Європейського Союзу.

 

На базі факультету щорічно проводиться 8 міжнародних та всеукраїнських конференцій за участю професорсько-викладацького складу та молодих вчених, чисельні наукові семінари, діють наукові гуртки. На факультеті активно проводиться підготовка кадрів вищої кваліфікації — докторів наук та докторів філософії (PhD).  

 

На базі факультету працює спеціалізована вчена рада Д 26.002.23 з захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності).

 

Факультетом менеджменту та маркетингу НТУУ "КПІ"  видаються з збірники наукових праць, які включено до наукометричних та  інформаційних баз:

  1. фаховий збірник наукових праць «Економічний вісник Національного технічного університету України «КПІ»  (Економічний вісник НТУУ "КПІ" в OJS),
  2. збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки і управління» ("Актіальні проблеми економіки і управління" в OJS ), 
  3. збірник наукових праць молодих вчених "Сучасні проблеми економіки і підприємництво" (OJS).

Інструкція для авторів журналів ФММ для введення публікації в системі OJS

 

Професорсько-викладацьким складом факультету щорічно видається значна кількість монографій, підручників та посібників, наукових статей. До наукової роботи факультету активно залучено студентів факультету, зокрема завдяки активної діяльності НТСА факультету та наукових гуртків на кафедрах.  

 

Кафедрами факультету проводиться підготовка магістрів, які відповідно до вимог дослідницького університету активно займаються науково-практичними дослідженнями та мають відповідні публікації. Студенти факультету традиційно є переможцями конкурсів наукових робіт, олімпіад, грантових програм, бізнес-чемпіонатів тощо; є стипендіатами Президента та Верховної Ради України, мера міста, ректора тощо.

 

  ЗВІТИ з наукової діяльності факультету по роках