Сфери наукових інтересів дослідників ФММ

Напрямок

Спеціаліст

Контактна адреса

Теорія та практика менеджменту; інноваційні процеси економіки; технології машинобудування; міжнародне науково-технічне співробітництво

Декан ФММ, науковий керівник кафедри міжнародної економіки, д. т. н., проф. Гавриш Олег Анатолійович

dekan_fmm@kpi.ua

Економічна ефективність патентування наукових розробок

Маркетингові дослідження, математична статистика

Зав. кафедри промислового маркетингу д. ф.-м. н., проф. Солнцев Сергій Олексійович

 

 

 serge_lloret@hotmail.com

Промисловий маркетинг, поведінка споживачів, брендінг, технологічний аудит

Заст. декана з наукової роботи, доцент кафедри промислового маркетингу, к. е. н., проф. Зозульов Олександр Вікторович

o.zozulyov@kpi.ua

Маркетингова діяльність підприємств, маркетинг інновацій, маркетинг персоналу, маркетингові дослідження, маркетингові комунікації та цінова політика підприємств, стратегічне управління економічним розвитком

Д. е. н., проф. Шульгіна Людмила Михайлівна

shulm@ukr.net

Міжнародне науково-технічне співробітництво, індустрія 4.0

Зав. кафедрою міжнародної економіки, д.е.н., проф. Войтко Сергій Васильович

s.voytko@kpi.ua

Сталий розвиток як парадигма трансформаційних та інтеграційних процесів в умовах глобалізації; механізм інтеграції промислового комплексу України у світову економіку: освіта, наука, технології; стратегічне управління підприємством; промисловий маркетинг; міжнародне науково-технічне співробітництво

Д.е.н., проф. Герасимчук Василь Гнатович 

gerasimchuk@kpi.ua

Ринок страхових послуг, фінансовий капітал, управління корпоративною відповідальністю

д. е. н., проф. Охріменко Оксана Онуфріївна

 ed@kpi.ua.

Глобалізація за умов циклічності розвитку світової економіки, міжнародна економічна діяльність України, інтеграційні пріоритети розвитку економіки України, інтеграція у Європейський простір.

Зав. кафедрою менеджменту, д. е. н., проф. Дергачова Вікторія Вікторівна

 

dergacheva.viktoria@gmail.com  

 Інноватика, управління функціонуванням інноваційно-орієнтованих підприємств, розвиток промислових підприємств в умовах невизначеності, інноваційна політика на макро-, мікро- рівнях.

Д.е.н., доц. Бояринова Катерина Олександрівна

 

 

 

boyarinovaea@ukr.net

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, формування інноваційних механізмів розвитку промислових підприємств, мікроекономічне моделювання, соціальні аспекти інноваційного розвитку. 

Д.е.н., проф., Дунська Алла Рашидівна

 

 

 

 

a.dunska@kpi.ua

Управління економічною стійкістю промислових підприємств, управління інноваційним розвитком підприємств, управління державними підприємствами, управління інноваційною активністю персоналу, управління проектами.

Д.е.н., проф. Кравчанко Марина Олегівна

marina.kravchenko.kpi@gmail.com

Оптимальне керування системами з розподіленими параметрами;
асимптотичний аналіз оптимальних систем;
математичне моделювання економічних систем.

Зав. кафедрою математичного моделювання економічних систем, д. ф.-м. н., проф. Капустян Володимир Омелянович

v.kapustyan@kpi.ua

Математичне моделювання ситуацій прийняття рішень та об’єктів керування, невизначеність та її вимірювання, статистичні закономірності масових явищ, теорія та системи рішень та керування.

Д.ф.-м.н., проф. Іваненко Віктор Іванович

viktorivanenko@gmail.com

Інституційне управління, економічна влада; система регулювання національною економікою.

Зав. кафедрою економіки і підприємництва, к. е. н., проф. Круш Петр Васильевич.

fmm_kep@kpi.ua

Розвиток інтелектуально-інноваційної системи регіонів, інноваційний розвиток суб’єктів господарювання, технології покращення якості освітніх послуг, становлення економіки знань

Д.е.н., проф. Тульчинська Світлана Олександрівна

tuha@ukr.net

Корпоративне управління, злиття та поглинання, синергетика

Д.е.н., проф. Марченко Валентина Миколаївна

tina_m_2008@ukr.net

Економічна діагностика, санація неплатоспроможних суб’єктів господарювання

Д.е.н., проф. Мартиненко

Василь Петрович

1Martynenko@rambler.ru

Інституційні аспекти регіонального розвитку, сталий розвиток регіональних господарських систем, вплив фіскального стимулювання на регіональний розвиток, оподаткування підприємств. 

д.е.н., доц.

Гречко

Алла Володимирівна

alla_grechko@ukr.net

Актуальні макроекономічні питання розвитку держави

Зав. кафедрою теоретичної та прикладної економіки, д. е. н., проф. Крейдич

Ірина Петрівна

 

kreidichin@ukr.net

Управління соціальною сферою підприємства

Д.е.н., проф. Семенченко

Наталія Віталіївна

virop.kpi@gmail.com

 

Управління бізнес-процесами

Д.е.н., проф. Іляш Ольга Ігорівна

oliai@meta.uat