Навчання в КПІ

Національний технічний університет України «КПІ» має IV (вищий) рівень акредитації та проводить підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістів з використанням сучасних методик навчання. Підготовка студентів проводиться висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом з числа докторів та кандидатів наук. Процес навчання на кафедрах факультету спрямовано як на отримання глибоких фундаментальних знань, так і на формування практичних навичок, виходячи із вимог сучасного ринку праці.

 

Організація навчального процесу на кафедрах факультету здійснюється відповідно до навчальних планів, які розроблені та погоджені з Науковими методичними комісіями відповідного спрямування, Департаментом освіти Міністерства освіти та науки і Науково-методичним центром вищої освіти Міністерства освіти та науки України.

 

Якість навчання та об’єктивний контроль за ходом його здійснення забезпечується системою індивідуального поточного та підсумкового контролю знань. Система поточного контролю включає оцінку результатів усного опитування, оцінку і рецензування тестових, контрольних та курсових кваліфікаційних робіт. Організація навчання передбачає широке використання методів контекстного навчання, ділових та імітаційних ігор, обговорення кейсів тощо.

 
Кафедрами створено повне програмно-методичне забезпечення усіх дисциплін, що входять до навчальних планів. Важливе значення має підготовка та видання власних навчальних посібників і конспектів лекцій.
Викладачами кафедр щорічно видаються посібники, монографії, наукові статі, тези.