Форми навчання

У нашому університеті здійснюється підготовка фахівців за такими формами здобуття вищої освіти:

Очна (денна, вечірня) форма здобуття вищої освіти – основний спосіб організації навчання здобувачів на факультеті менеджменту та маркетингу, що передбачає проведення навчальних занять і практичної підготовки не менше 30 тижнів у продовж навчального року. Зазвичай термін навчання становить 18 тижнів у першому семестрі та 18 тижнів у другому семестрі навчального року. Очна форма передбачає постійне спілкування студента та викладача.

Заочна форма здобуття вищої  освіти – спосіб організації навчання здобувачів в Університеті за допомогою поєднання навчальних занять і контрольних заходів під час короткочасних сесій та самостійного оволодіння освітньою програмою в період між ними. Тривалість періоду між навчальними заняттями й контрольними заходами не може бути меншою, ніж один місяць.

Дистанційна форма здобуття вищої освіти – індивідуалізований процес здобуття освіти в Університеті, що відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого‐педагогічних та інформаційно‐комунікаційних технологій.

Для організацій дистанційного навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського використовується платформа «Сікорський» .

Платформа «Сікорський» базується на спеціалізованому веб-середовищі Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment– модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище), G Suite for Education (пакет хмарних додатків Google для побудови інформаційно-освітньої структури навчального закладу) та на інших програмних продуктах, призначених для реалізації дистанційного навчання.

Дуальна форма здобуття вищої освіти – спосіб організації навчання здобувачів вищої освіти денної форми, що передбачає навчання на робочому місці на підприємствах, в установах і організаціях для  набуття певної кваліфікації обсягом від  25  до 60 відсотків загального обсягу освітньої програми на основі договору. Навчання на робочому місці передбачає виконання посадових обов’язків відповідно до трудового договору.

Детальніше

Навчання за дуальною формою здобуття вищої освіти ґрунтується на рівноправному партнерстві Університету й суб’єкта господарювання, що володіє ресурсами, необхідними для здійснення практичного навчання здобувачів вищої освіти на робочому місці в поєднанні з виконанням посадових обов’язків відповідно до трудового договору, з метою набуття останніми досвіду практичного застосування компетентностей та їх адаптації в умовах реальної професійної дійсності.

При організації навчання за дуальною формою здобуття вищої освіти факультет менеджменту і маркетингу керується

Положенням про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Мережева форма здобуття вищої освіти – способ організації навчання здобувачів вищої освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою відбувається у взаємодії Університету з іншими суб’єктами освітньої діяльності на договірних засадах і запроваджується за рішенням Вченої Ради Університету.

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI