Стратегія інтернаціоналізації ФММ

Факультет менеджменту та маркетингу за свою понад тридцятирічну історію існування має значний досвід роботи у міжнародному освітньому та науковому середовищі. Стратегія інтернаціоналізації ФММ має на меті поглиблення інтернаціоналізації освітньої та наукової діяльності у період 2024-2030 рр

Візія інтернаціоналізації факультету менеджменту та маркетингу

Стати визнаним на міжнародному рівні центром підготовки фахівців з менеджменту та маркетингу, які володіють знаннями та навичками, необхідними для успішної роботи в глобальному (мультикультурному) середовищі.

Місія інтернаціоналізації факультету менеджменту та маркетингу

Підготовка висококваліфікованих менеджерів та економістів нової формації, конкурентоспроможних на міжнародних ринках праці, на засадах інтернаціональної орієнтації, інноваційних підходів до навчання та високої якості освіти.

Стратегія інтернаціоналізації факультету менеджменту та маркетингу (ФММ) враховує сучасні тенденцій розвитку вищої освіти в Україні та закордоном, зумовлена необхідністю посилення міжнародної складової освітнього та наукового напрямів діяльності факультету.

Згідно визначених у Стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки пріоритетах діяльності у сфері міжнародних відносин, передбачається здійснення більш глибокої інтернаціоналізації, посилення міжнародної компоненти у всіх складових діяльності, спрямування досліджень та освітніх технологій на підготовку конкурентоспроможних фахівців для роботи на глобальних ринках освіти, науки та інновацій.

ФММ має відповідний потенціал та мотивацію для реалізації визначних у Стратегії розвитку завдань, адже підготовка висококваліфікованих фахівців міжнародного рівня у галузі економіки та управління набуває особливої актуальності в умовах євроінтеграції України, зумовлена нагальною потребою в об’єднанні зусиль міжнародної академічної та освітянської спільноти для генерування інноваційних рішень, що стануть ключем до подолання наслідків війни та побудови кращого майбутнього.

Цілі інтернаціоналізації ФММ

Стратегічні та операційні цілі і завдання спрямовані на досягнення місії інтернаціоналізації ФММ, розв’язання проблем, протистояння ризикам і викликам на основі найбільш повного використання можливостей і створення підґрунтя для подальшого розвитку ФММ з урахуванням інтересів стейкхолдерів та ідентифікації основних очікуваних результатів реалізації цієї Стратегії.

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI