Академічна доброчесність

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень [Ст. 42 Закону України «Про освіту»]

Основним документом у КПІ ім. Ігоря Сікорського, що закладає фундамент академічної доброчесності є Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Нормативно-правові та регламентуючі документи з розвитку культури академічної доброчесності та запобігання плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського систематизовані за посиланням 👈

Дотримуватись принципів академічної доброчесності мають всі учасники освітнього процесу. Нижче наведені вимоги до науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності (згідно Ст. 42 ЗУ «Про освіту»)

Порушенням академічної доброчесності вважається [Ст. 42 Закону України «Про освіту»]:

  •  академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
  • самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
  • фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;
  • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;
  • списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;
  • обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
  • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;
  • необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти;
  • надання здобувачам освіти під час проходження ними оцінювання результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання;
  • вплив у будь-якій формі (прохання, умовляння, вказівка, погроза, примушування тощо) на педагогічного (науково-педагогічного) працівника з метою здійснення ним необ’єктивного оцінювання результатів навчання.

З метою врегулювання процедури запобігання та виявлення плагіату в академічних текстах за авторства працівників та здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського та сприяння дотриманню вимог наукової етики та поваги до інтелектуальних надбань, активізації самостійності й оригінальності під час створення авторського твору та усвідомлення відповідальності за порушення загальноприйнятих правил цитування розроблено Положення про систему запобігання академічному плагіату в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

На основі Кодексу честі розроблено Порядок встановлення фактів порушення академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Зокрема цим Порядком передбачено утворення та основи роботи Комісії з етики та академічної доброчесності Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка дії на підстві Положення з метою формування та розвитку культури доброчесності в спільноті КПІ ім. Ігоря Сікорського.

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI