Наукові школи

Назва наукової школиЕкономіка та управління підприємствами.

Керівник: д.т.н., проф. Гавриш О.А.
Scopus ID, WOS Researcher ID, ORCID

Галузь знань і спеціальності:

  • науковий напрям: «Суспільні науки»;
  • галузь знань, що враховується у науковому напрямі: 05 «Соціальні  та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування»;
  • наукова спеціальність 051 «Економіка», 073 «Менеджмент» (08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
  • освітні спеціальності 051 «Економіка», 073 «Менеджмент»;
  • освітні та освітньо-наукові програми підготовки бакалаврів, магістрів і PhD: освітня програма «Міжнародна економіка» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, освітня програма «Менеджмент  і бізнес-адміністрування» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, освітня програма «Менеджмент  міжнародного бізнесу» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, освітньо-професійна програма «Управління у сфері оборонно-промислового комплексу» другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітньо-наукова програма «Економіка» підготовки докторів філософії, освітньо-наукова програма «Менеджмент» підготовки докторів філософії.

Спеціалізація наукової школи: дослідження й розвиток наукових положень з обґрунтування та удосконалення управління і системотворчих економічних процесів діяльності підприємств, галузей, регіонів.

За останні 5 років підготовлено та захищено 4 докторські дисертації, 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук, 3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами; 051 Економіка, 073 Менеджмент). Колективом наукової школи у період з 2018-2022 рр. опубліковано більше 250 статей у фахових та закордонних періодичних виданнях, видано близько 40 наукових та навчально-методичних праць.

Науковці школи активно працюють над реалізацією міжнародних наукових та освітніх проєктів, мотивують студентську молодь та готують бакалаврів та магістрів для участі в конкурсах наукових робіт, а також науково-практичних конференціях на університетському, всеукраїнському та міжнародному рівнях.


Назва наукової школи: Промисловий маркетинг

Галузь знань і спеціальності:

  • науковий напрям: «Суспільні науки»;
  • галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»;
  • наукова спеціальність: 075 «Маркетинг»;
  • освітня спеціальність: 075 «Маркетинг»;
  • освітні та освітньо-наукові програми підготовки бакалаврів, магістрів і PhD: освітньо-професійна програма «Промисловий маркетинг» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, освітньо-наукова програма «Маркетинг» підготовки докторів філософії.

Керівник: д.ф.-м.н., проф. Солнцев С.О.

Scopus ID  WoS Researcher ID  ORCID

Спеціалізація наукової школи: стратегічне маркетингове управління підприємствами в умовах турбулентного середовища; маркетинг стартап-проектів; маркетинг в епоху невизначеності та цифрової трансформації суспільства та бізнесу.

За останні 5 років підготовлено та захищено 1 докторську дисертацію, 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук, 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії (спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами; 075 Маркетинг). Колективом наукової школи у період з 2017-2021 рр. підготовлено більше 200 статей у фахових та закордонних виданнях, понад 10 підручників і монографій, виконано роботу над ініціативними НДР 0113U006454 «Маркетинг науково-технічної продукції підприємств машинобудівного, паливно-енергетично, нафтохімічного комплексів та підприємств поліграфії на промисловому ринку» та 0113U006455 «Стратегічне маркетингове управління підприємствами в умовах турбулентного середовища».

Колектив наукової школи активно долучається до процесів формування світової економічної науки та прикладної реалізації теоретичних положень на міжнародному рівні.  За останні роки налагоджено міжнародне науково-технічне партнерство із низкою закордонних закладів вищої освіти.

ЧАТ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ https://t.me/FMM_KPI