uken

Наукова діяльність факультету

Наукова діяльність на факультеті менеджменту та маркетингу проводиться шістьома кафедраминауково-дослідною лабораторією менеджменту,Навчально-дослідницька лабораторія маркетингової аналітики та бізнес-планування  та Науковим товариством студентів і аспірантів факультету

Напрям наукових досліджень факультету — «Актуальні проблеми економіки і управління». Підрозділами факультету виконуються міжнародні, держбюджетні, госпрозрахункові та ініціативні науково-дослідні теми, відбувається співпраця з підрозділами НАН України, науковим парком «Київська політехніка», провідними вітчизняними підприємствами.  


Факультетом підписано договори про співпрацю з провідними міжнародними університетським центрами, виконуються наукові дослідження за програмами Європейського Союзу.


На базі факультету щорічно проводяться міжнародні та всеукраїнські конференції і семінари за участю професорсько-викладацького складу та молодих вчених, олімпіади, діють наукові гуртки. Відбуваються конкурси наукових робіт студентів та конкурси диплмоних робіт студентів. 


На факультеті активно проводиться підготовка кадрів вищої кваліфікації — докторів наук та докторів філософії (PhD).  


На базі факультету працює спеціалізована вчена рада Д 26.002.23 з захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності).


Факультетом менеджменту та маркетингу  університету  видаються з збірники наукових праць, які включено до наукометричних та  інформаційних баз:

  1. фаховий наукометричний збірник наукових праць Економічний вісник НТУУ “КПІ”,
  2. наукометричний збірник наукових праць молодих вчених “Актіальні проблеми економіки і управління”
  3. наукометричний збірник наукових праць молодих вчених “Сучасні проблеми економіки і підприємництво” .

Інструкція для авторів журналів ФММ для введення публікації в системі OJS


Професорсько-викладацьким складом факультету щорічно видається значна кількість монографій, підручників та посібників, наукових статей. До наукової роботи факультету активно залучено студентів факультету, зокрема завдяки активної діяльності НТСА факультету та наукових гуртків на кафедрах.  


Кафедрами факультету проводиться підготовка магістрів, які відповідно до вимог дослідницького університету активно займаються науково-практичними дослідженнями та мають відповідні публікації. Студенти факультету традиційно є переможцями конкурсів наукових робіт, олімпіад, грантових програм, бізнес-чемпіонатів тощо; є стипендіатами Президента та Верховної Ради України, мера міста, ректора тощо.


НАУКОВІ ГРУПИ ФАКУЛЬТЕТУ 

   ЗВІТИ з наукової діяльності факультету по роках 


Для отримання оперативної інформації з наукової роботи університету: 

Телеграм-канал 

Сторінка у Фейсбук «Наука та інноватика КПІ ім. Ігоря Сікорського»